Over Ons

Wij hebben al meer dan 23 jaar ervaring op het gebied van netwerken, hardware, computer, laptop en macbook reparaties.
Tijdens onze jarenlange dienstverlening voor bedrijven en particulieren betreft Software – en PC ondersteuning, is Alfacom IT gekwalificeerd en heeft de kennis om bedrijven en particulier te helpen bij problemen die zij ondervinden rondom de IT installaties.

Wij zijn een service en verkooporganisatie dat is gespecialiseerd in ICT oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf, alsmede service en verkoop aan particulieren.
Als belangrijkste uitgangspunt heeft Alfacom gekozen voor beheer tot maximaal 25 computers per bedrijf, dit om u als klant de beste service, zekerheid en continuïteit te kunnen bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Alfacom Benelux is uw partner op het gebied van hard- en software van computersystemen, netwerken, randapparatuur en de (totaal)automatisering van uw bedrijf.

Alfacom Benelux heeft als doelstelling een langdurige samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij zijn een service organisatie dat is gespecialiseerd in IT oplossingen voor kleine gevestigde ondernemingen (MKB), ook als het gaat om één computer.23

Extra informatie

Diensten die wij bieden

Diensten die wij bieden
De diensten die Alfacom Benelux voor u kan verrichten zijn zeer uiteenlopend:
 • Reactie op uw probleem binnen 24 uur.
 • Beheren van uw netwerk (in de form van een voordelig simpel contract).
 • Levering van servers en computersystemen op maat, naar uw eisen en wensen.
 • Het aanleggen van netwerken, draad of draadloos.
 • Levering van randapparatuur en onderdelen.
 • Repareren Reballing en Reflow Service.
 • Advies en service op het gebied van hard en software.
 • Het onderbrengen van uw internet pagina (Hosten) en neven diensten.
 • Opwaarderen (upgraden) van uw computer(s) of netwerk.
 • Repareren van computers en het oplossen van storingen.
 • Verwijderen Virus, Spyware en overige ongewenste activiteiten in uw computer(s).
 • Onderhoud en Schoonmaak van PC’s en bijbehorende apparatuur (in- en uitwendig).
 • Harddisk Data Herstel ( Harddisk Recovery)
 • Aanschaf en onderhoud van u Licenties.
 • Afvoer/Recycling van computer apparatuur

Onze werkwijze

Werkwijze

Dat u, als onze klant, bepaalt hoe uw computer, netwerkconfiguratie en bedrijfsautomatisering geconfigureerd dient te worden, desgewenst met onze hulp en adviezen.
Neem gerust contact met ons op voor een voorstel toegespitst op uw situatie. Klik hier voor een afspraak, of neem telefonisch contact op bel. 010-4130503.
 • Wij zijn uw partner als het gaat om directe oplossingen voor problemen aan kantoor(bedrijf) of aan huis.
 • Wij zijn uw partner als het gaat om Reparatie Hardware en Onderhoudvan uw ICT Apparatuur.
 • Wij zijn een veelzijdig partner en kunnen u op verschillende manieren ondersteunen.
 • Voor meer informatie klik op ICT Diensten Alfacom .

Onze voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALFACOM BENELUX

ALGEMENE VOORWAARDEN ALFACOM BENELUX

Het plaatsen van orders

Persoonlijk of per telefoon tijdens onze Openingstijden. Daarnaast 24 uur/dag per fax of e-mail.

Typefouten, model- en prijswijzigingen voorbehouden

Hiermee wordt bedoeld dat het voor kan komen, dat hetgeen wordt aangeboden op onze website afwijkt van wat leverbaar is, dat prijzen of specificaties gewijzigd zijn, of dat er typefouten gemaakt zijn. Als dit het geval is zal dit altijd aan u worden gemeld alvorens u uw order bevestigt. Deze wijzigingen zijn vanwege de sterk fluctuerende prijzen en onderdelen waaraan de IT-branche onderhevig is (zoals b.v. geheugen en processors, waarvoor vaak dagprijzen gelden). Soms kan u het bedrag Euro 0,00 tegenkomen; dit houdt in dat de prijs van het product nog dient te worden bijgewerkt. U kunt hieraan geen rechten ontlenen, en het verplicht de firma Alfacom Benelux niet tot levering van bestelde product(en) volgens de (foutieve) vermeldingen.

Bezorging / Verzendkosten

Transportkosten zijn afhankelijk van de massa van bestelde producten, voor systemen hanteren wij een minimum van € 11,34 per systeem. Voor onderdelen van in totaal beneden de € 680,00 rekenen wij € 7,94 rembours- en € 3,40 verzendkosten. De goederen worden bezorgd aan huis, kantoor of op het door u opgegeven adres, zelf ophalen is uiteraard ook mogelijk.

Betaling

De betaling geschiedt uitsluitend volgens één van de onderstaande methoden:
Telefonische overboeking vooraf, contant, iDEAL, PIN, VISA, Chipknip Comfortcard, onder rembours of na telefonisch akkoord binnen 8 dagen. Voor andere financieringsmogelijkheden dient u contact met ons op te nemen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw en gelden in Euro’s, tenzij anders aangegeven.

Retourneren van goederen

Als het nodig is beschadigde of niet goed werkende goederen aan Alfacom te retourneren, neem hierover dan zo spoedig mogelijk contact op met Alfacom voor verdere afhandeling. Vergeet niet uw retourzending voldoende te frankeren en van deugdelijke verpakking te voorzien. Bij retour/credit van componenten wordt minimaal € 11,34 administratie-/behandelingskosten in rekening gebracht. Voor al onze producten geld een omruilgarantie van 8 dagen indien een en ander niet naar behoren functioneert. Het is wel noodzakelijk dat de goederen in originele staat retour wordt gebracht, inclusief alle bijbehorende acc. en software. Wanneer het defect niet wordt geconstateerd worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Voor Software geld alleen een retourname indien deze in originele ongeopende staat verkeerd. Voor reparaties door derden of ondeskundige handelingen aan uw hardware en/of software kunnen wij geen garantie bieden.

Reparatievoorwaarden
 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden de door Alfacom Benelux Computer geconstateerde gebreken hersteld.
 2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekkosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 3. Op verzoek van de cliënt geeft Alfacom Benelux Computer mondeling, schriftelijk of per telefoon een prijsopgave, alsmede een opgave van de reparatieduur. a. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij het artikel voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt. b. De cliënt kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Alfacom Benelux Computer en betaalt dan de op dat moment geldende onderzoekskosten. Alfacom Benelux Computer stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de cliënt in de staat waarin hij het heeft ontvangen. c. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de cliënt hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze Alfacom Benelux Computer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. d. Voor een eventueel ter beschikking gesteld toestel zal een aparte tussen cliënt en reparateur gesloten overeenkomst van kracht zijn.
 4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op verzoek vooraf van de cliënt stelt Alfacom Benelux Computer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking van de cliënt.
 5. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke voorschriften.
 6. Alfacom Benelux Computer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het artikel, de toebehoren en accessoires, alsmede voor de schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door, tot aan de terbeschikkingstelling aan de cliënt. Alfacom Benelux Computer is onder geen voorwaarden aansprakelijk voor het verlies van enige gegevens, reparateur gaat er ten alle tijde vanuit dat de cliënt een back-up heeft gemaakt hij/zij alvorens de apparatuur ter reparatie heeft aangeboden.
 7. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatiebon inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.
 8. Alfacom Benelux Computer geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op die reparatie en op de daarbij gebruikte onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het artikel aan de cliënt. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 9. Bij opnieuw optreden van het gebrek buiten de garantietermijn, doet Alfacom Benelux Computer een opgave van de prijs van de nieuwe reparatie. a. Bij opnieuw optreden van het gebrek binnen de garantietermijn bij dezelfde oorzaak van de klacht, worden alleen de onderdelen die bij de voorafgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Besluit de cliënt af te zien van het opnieuw repareren, dan wordt het voor de voorgaande reparatie in rekening gebrachte arbeidsloon onder aftrek van de op de reparatiebon vermelde onderzoekskosten aan de cliënt gerestitueerd. c. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorafgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt doorberekend. d. Na de hernieuwde reparatie begint de in artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw.
 10. Alfacom Benelux Computer is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Alfacom Benelux Computer wijst hierop op de website. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Alfacom Benelux Computer opstuurt of afgeleverd. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.
 11. Indien na drie schriftelijke mededelingen waarvan de laatste mededeling per aangetekende brief het artikel niet is betaald en/of afgehaald heeft de klant het eigendomsrecht verloren en is Alfacom Benelux Computer gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.
 12. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 13. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Alfacom Benelux Computer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Aansprakelijkheid Data

Aanpassingen aan uw software zijn uitsluitend mogelijk, indien u uw originele software meeneemt. ACB gaat er ten alle tijde van uit dat u de rechtmatige eigenaar van de software bent; dit in verband met de rechten van de softwarefabrikant. Dataverlies van uw harde schijf (schijven) behoort niet tot onze garantie en valt buiten de aansprakelijkheid van Alfacom Benelux in welke vorm dan ook.

Tijdens reparatiewerkzaamheden kan het voor komen dat het noodzakelijk is de harddisk te formateren. Voor uw veiligheid adviseren wij u dan ook een back-up te maken alvorens u uw PC ter reparatie en/of installeren van hard/software aanbiedt.

Verwijderingsbijdrage

Voor een aantal elektronische apparaten geldt sinds 1 januari 1999 een wettelijke terugnameplicht. Producenten en importeurs hebben afspraken gemaakt over de verwerking van oude apparatuur, wat heeft geresulteerd in een zogenaamde “verwijderingsbijdrage” op nieuwe apparaten. Dit is een bedrag dat aan u als consument in rekening wordt gebracht bovenop de normale verkoopprijs van het product – door elke winkelier! Dit bedrag € 8,00 zal apart op uw factuur vermeld staan. Bij elk product waar een verwijderingsbijdrage op geheven wordt, apart vermeld.

Met deze bijdragen, die worden gestort in een speciaal fonds, kan een verantwoorde (her)verwerking van oude apparatuur plaatsvinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij uw oude computer/beeldscherm gratis meenemen als u bij ons een nieuwe heeft besteld.

Voor meer informatie kijk op www.wecycle.nl. Alle leveringen geschieden volgens onze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden. Een afschrift hiervan wordt u op verzoek toegezonden.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALFACOM BENELUX ZAKELIJK

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALFACOM BENELUX ZAKELIJK.

ALFACOM BENELUX; HIERNA TE NOEMEN: VERKOPER
ARTIKEL 1 DEFINITIES
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper: de verkoper van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van verkoper.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN/OFFERTES/BESTELLINGEN
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende tien kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen vijf werkdagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege evenals verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. Gegevens door verkoper verstrek in de vorm van (on-line) prijslijsten, drukwerken, brochures, etc. zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht van verkoper en gelden niet als offerte (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).
ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 1. verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door koper of door verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
ARTIKEL 5 LEVERING
 1. Levering geschiedt af fabriek/leverancier/winkel/magazijn van verkoper.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert zonder goedkeuring van de verkoper moet de koper vergoeden alle onkosten of verliezen voortvloeiend uit de weigering, inclusief opslagkosten tot de koper de zaken aanvaardt. Risico gaat over bij levering.
  Deze zullen dan aan de koper worden gefactureerd.
 5. Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
ARTIKEL 6 MONSTERS EN MODELLEN
 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
ARTIKEL 7 ACCEPTATIE EN RECLAMES
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch binnen zeven werkdagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode wordt u geacht de levering geaccepteerd te hebben.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).
 4. Koper dient na akkoord van verkoper het product te retourneren in de originele staat met verpakking, retourformulier en aankoopbewijs. Koper betaalt de retourneringskosten.
ARTIKEL 8 VERGOEDINGEN, PRIJS EN KOSTEN
 1. Indien verkoper met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 4. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).
ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal verkoper geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
ARTIKEL 10 BETALING
 1. Betaling gebeurt voor levering of dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen het op het factuur aantal vermelde dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft te betalen binnen het aangegeven termijn, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
 5. Op facturen met een totaal netto gefactureerd bedrag tot €. 2.268,60 wordt een bedrag van
  €. 11,34 administratie en orderkosten in rekening gebracht
  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, hardware (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
ARTIKEL 12 GARANTIE
 1. verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na
  factuurdatum. Reserve-onderdelen hebben een garantie periode van 3 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom aan verkoper te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk, geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komend onheil, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen door anderen dan verkoper is gewijzigd of onderhouden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Materialen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder garantie.
 6. Herstel buiten het kader van deze garantie waaronder ook, her-installeren van enig software zal door verkoper in rekening worden gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van de verkoper.
 7. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).
ARTIKEL 13 INCASSOKOSTEN
 1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).
ARTIKEL 14 OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. verkoper behoud zich het recht voor indien de overeenkomst (opdracht bevestiging) wordt ontbonden, een creditering te verrichten onder aftrek van 20% van de totale vordering en de eventueel gemaakte extra kosten.
 5. verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 15 CONSUMENTRECHTEN EN PLICHTEN
 1. Consument is gerechtigd een aankoop te annuleren, en de aankoopbedrag terug te ontvangen, zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits het product speciaal voor de consument is besteld. Consument dient deze in de zelfde staat ongeopend, op eigen kosten en risico te retourneren. Consument dient de verkoper hier van schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze bepaling is niet van toepassing op een zakelijke klant of gebruiker.
 2. Koper is verantwoordelijk voor zijn productkeuze en geschiktheid van het product.
 3. Koper moet verkoper redelijke bijstand, informatie, medewerking, faciliteiten en toegang verlenen om verkoper in staat te stellen haar taken te vervullen. Indien koper dat niet doet is verkoper niet verplicht tot het verlenen van enige service of bijstand.
ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper tegenover koper beperkt tot wat in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van verkoper voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.268,60 (Zegge: tweeduizend tweehonderd achtenzestig euro en zestig eurocent)
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).
ARTIKEL 17 RISICO-OVERGANG
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).
ARTIKEL 18 OVERMACHT
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
 3. verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).
ARTIKEL 19 VRIJWARINGEN
 1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
ARTIKEL 20 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Verkoper gaat er ten allen tijde van uit dat de door koper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, hardware (elektronische) bestanden enz. eigendom zijn van de koper, dit op grond van de Auteurswet..
ARTIKEL 21 GEHEIMHOUDING
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
ARTIKEL 22 NIET-OVERNAME PERSONEEL
 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met verkoper, medewerkers van verkoper of van ondernemingen waarop verkoper ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
ARTIKEL 23 GESCHILLEN
 1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).
ARTIKEL 24 TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 25 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

DOWNLOAD DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALS PDF 

REPARATIEVOORWAARDEN ALFACOM BENELUX

REPARATIEVOORWAARDEN ALFACOM BENELUX

REPARATIERISICO’S

A. Elektronische reparaties zijn onvoorspelbaar. Uw apparaat is mogelijk niet meer te repareren of kan tijdens de reparatie permanent worden beschadigd en onbruikbaar worden. Componenten van printplaten verslechteren in de loop van de tijd en kunnen zonder waarschuwing defect raken, vooral bij apparaten met vloeistofschade waar componenten na verloop van tijd kunnen kortsluiten, oxideren, corroderen en roesten

B. Bij reparaties aan apparaten met vastgelijmde schermen, zoals iPads, moet het scherm worden losgewrikt om toegang te krijgen tot interne componenten. Schermen zijn erg kwetsbaar en kunnen barsten of breken tijdens het wrikken. We hebben veel ervaring en het risico op schermbreuk is minimaal, maar glas kan breken en er zijn risico’s.

Touch id / Face id op Apple-apparaten kan tijdens reparatie mislukken en onbruikbaar worden geacht. Hoewel dit niet gebruikelijk is, kan het gebeuren afhankelijk van de toestand van het apparaat.

C. Geïntegreerde GPU op laptops, VGA Kaarten en AIO-computers kan zonder waarschuwing uitvallen, vooral op oudere apparaten zoals Macbooks/iMacs uit 2011. HP, Dell, Toshiba en andere apparaten met bekende GPU-problemen van elk merk en model.

1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die in de klachtomschrijving zijn omschreven. Indien geen of onduidelijke omschrijving aanwezig is, worden de door Alfacom Benelux geconstateerde gebreken zonder overleg hersteld.

2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, voorrijkosten, ophaal- en terugbezorgkosten, onderzoekkosten, kosten van de gebruikte materialen, verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.

3. Op verzoek van de cliënt geeft Alfacom Benelux mondeling, schriftelijk of per telefoon een prijsopgave, alsmede een opgave van de reparatieduur.

 • a. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij het artikel voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt.
 • b. De cliënt kan afzien van verdere dienstverlening door Alfacom Benelux en betaalt dan de op dat moment geldende onderzoekskosten en eventueel voor cliënt speciaal bestelde hard- software en of onderdelen. Afhankelijk van het type reparatie dat is uitgevoerd zal Alfacom Benelux het goed weer ter beschikking aan de cliënt in de staat waarin hij het heeft ontvangen, dit geld niet voor moederbord of Printed Circuit Board reparaties.
 • c. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden de reparatie binnen de overeengekomen reparatietijd onmogelijk maakt, wordt de cliënt hiervan op de hoogte gebracht en kan deze Alfacom Benelux niet houden aan de opgegeven reparatietijd.
 • d. Indien Alfacom Benelux besluit de reparatie te beëindigen, betaalt de cliënt de op dat moment geldende kosten voor onderzoek en de eventueel speciaal voor cliënt speciaal bestelde hard- software en of onderdelen. Afhankelijk van het type reparatie dat is uitgevoerd zal Alfacom Benelux het goed weer ter beschikking aan de cliënt in de staat waarin hij het heeft ontvangen, dit geld niet voor Printed Circuit Board reparaties.

4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is maken wij gebruik van ruilonderdelen.

5. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke voorschriften.6. Alfacom Benelux is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het artikel, de toebehoren en accessoires, alsmede voor de schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip dat Alfacom deze heeft ontvangen.

6. Een aantal reparaties zoals vervangen van Printed Circuit Board, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Alfacom Benelux is onder geen voorwaarden aansprakelijk voor het verlies van enige gegevens, Alfacom Benelux gaat er ten alle tijde vanuit dat de cliënt een back-up heeft gemaakt alvorens cliënt de apparatuur ter reparatie heeft aangeboden. De cliënt dient zelf een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan Alfacom Benelux opstuurt of afgeleverd. De cliënt is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn/haar data.

7. Na reparatie ontvangt de cliënt een nota, inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.

8. Alfacom Benelux geeft na een voltooide reparatie een garantietermijn van 60 dagen op die reparatie en op de daarbij gebruikte onderdelen, mits geleverd door Alfacom Benelux. De garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het artikel aan de cliënt en geld te Rotterdam. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade of reparaties uitgevoerd door derden wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9. Bij het opnieuw optreden van het probleem buiten de garantietermijn, doet Alfacom Benelux een opgave van de prijs van de nieuwe reparatie.

 • a. De garantie dekt geen problemen die zich binnen de garantieperiode voordoen welke geen verband houden met de uitgevoerde diensten of met het oorspronkelijke probleem of de geconstateerde en gerepareerde symptomen.
 • b. Bij het opnieuw optreden van het probleem binnen de garantietermijn, wordt uitsluitend de onderdelen die bij voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. De garantietermijn geld dan voor het resterende termijn van afgiftetermijn bij punt 8 aangegeven.
 • c. Besluit de cliënt af te zien van het opnieuw repareren binnen de garantietermijn, wordt de in voorgaande reparatie in rekening gebrachte arbeidsloon en de eventueel speciaal voor cliënt speciaal bestelde hard- software en of onderdelen, onder aftrek van de op de reparatiebon vermelde onderzoekskosten aan de cliënt gerestitueerd.
 • d. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorafgaande reparatie, dan heeft Alfacom Benelux het recht de kosten onderzoek aan de cliënt door te rekenen.
 • e. Bij het opnieuw optreden van het probleem binnen de garantietermijn geld het resterende garantietermijn van afgiftetermijn bij punt 8 aangegeven

10. Indien na drie schriftelijke mededelingen waarvan de laatste mededeling per aangetekende brief het artikel niet is betaald en/of afgehaald heeft de klant het eigendomsrecht verloren en is Alfacom Benelux gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

11. Op deze Reparatievoorwaarden en op alle door Alfacom Benelux gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

12. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Alfacom Benelux blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ALFACOM PARTNER LINKS

Stellar Datarecovery, U kunt via Alfacom IT services uw data laten herstellen bij Stellar Datarecovery.
Teamviewer, Voor uw Hulp op Afstand van Alfacom.

Hewlet PackardHP ( HP ), Alfacom is een HP approved partner.

Jabra , Alfacom is Jabra approved partner.

 

De partner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen site.
De partner vrijwaart Alfacom Benelux voor alle aanspraken op dit punt.

Facebook Posts

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Neem vrijblijvend contact op en laat u specifiek adviseren voor uw organisatie.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. en verzendkosten.
Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.