Privacy statement Alfacom IT

Inleiding Privacy Policy

Alfacom Benelux, hierna genoemd Alfacom IT, neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement ( Privacy Policy ) aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@alfacom.nl.

Wie is Alfacom IT?

Alfacom IT is de eenmanszaak Alfacom Benelux, kantoorhoudende te (3051KC) Rotterdam aan Ceintuurbaan 219 B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24273832.
Alfacom IT is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Dit kan via onze website onder de weblink Privacy Policy .

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Alfacom IT je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen met het onderwerp Privacy Policy naar info@alfacom.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Alfacom IT jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@alfacom.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gebruikt Alfacom IT jouw gegevens?

Hoe gebruikt Alfacom IT jouw gegevens?

Hoe gebruikt Alfacom IT jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Alfacom IT persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Alfacom IT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Alfacom IT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Extra informatie

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Alfacom IT heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt bij;
– het invullen van formulieren via onze website(s)
– het invullen van een reparatiebon bij het aanbieden van een reparatie.
– het afnemen van een van onze diensten.
– het plaatsen van een bestelling – of zelfs de intentie om een bestelling te plaatsen, zoals het aanvragen van een offerte – impliceert automatische toestemming volgens de wet AVG.

Wat zijn jouw rechten?

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account, indien aangemaakt. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Alfacom IT over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account, indien aangemaakt kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Alfacom IT. Je kunt verzoeken dat Alfacom IT je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Alfacom IT te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Alfacom IT of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Alfacom IT te verkrijgen. Alfacom IT zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Alfacom IT je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Reactie door Alfacom IT
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@alfacom.nl . Dit verzoek kun je ook indienen via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen. Alfacom IT zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Alfacom IT een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Alfacom IT je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of
    nakoming van een overeenkomst tussen jou en Alfacom IT
  • Partijen die betrokken zijn voor het uitvoeren van de dienst zelf
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Alfacom IT verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Alfacom IT gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Alfacom IT gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
Wanneer dat niet mogelijk is, zal Alfacom IT aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Doeleinde van uw gegevens

Privacy beleid Externe partners

Ons TeamViewer Privacy beleid

A. Persoonlijke gegevens die worden verwerkt door gebruik van TeamViewer

I. BEHEER OP AFSTAND:

Wanneer wij TeamViewer gebruiken voor bediening op afstand, ontvangt TeamViewer GmbH van u een ID en uw IP-adres .

II.LOG SESSIES RAPPORTAGE:

Wij gebruiken logsessies voor de verbindingsrapportagefunctie met IP-adres, schermnaam en TeamViewer-ID .

III.PROFIELFOTO:

U kunt ervoor kiezen om een profielfoto te uploaden, in dit geval zal TeamViewer GmbH uw profielfoto opslaan. Deze optie is niet mogelijk in de Quick Support module. Als u ervoor kiest om een ​​foto van uzelf te uploaden, houd er dan rekening mee dat een dergelijke afbeelding zichtbaar is voor onze support medewerkers. Houd er rekening mee dat foto’s uw etnische afkomst of gezondheidsgegevens kunnen onthullen, of als biometrisch identificatiemiddel kunnen dienen. Die categorieën van persoonsgegevens worden als gevoelige gegevens beschouwd, de zogenaamde speciale gegevenscategorieën.

IV.VERGADERING:

Wanneer wij TeamViewer gebruiken voor vergaderingen, zoals presentaties, videogesprekken en telefoonoproepen (Voice over IP), ontvangt TeamViewer GmbH uw vergaderings-ID en -naam . Als wij de vergaderingsfunctie van TeamViewer gebruiken, ontvangt TeamViewer GmbH een vergaderings, begin- en einddatum , tijd, tijdzone en een wachtwoord, als je voor deze optie hebt gekozen. Houd er rekening mee dat Alfacom Benelux u de mogelijkheid biedt om uw scherm te delen via de optie presentatie, video-oproep of telefoongesprek. Wanneer u uw scherm deelt, houd er dan rekening mee dat deelnemers alle items op uw bureaublad kunnen zien. Als u geen andere deelnemers toegang tot uw bureaublad wilt geven, raden we u aan de optie voor het delen van schermen uit te schakelen onder Instellingen> Scherm delen sluiten.

TeamViewer vergadering mijn video, stelt u in staat door andere deelnemers te worden gezien via uw ingebouwde apparaatcamera.
Met de TeamViewer-vergadering kunt wij uw presentaties, video- en telefoongesprekken opnemen.

V. CONTACTEN:

Wanneer wij contacten opslaan in TeamViewer, ontvangt TeamViewer GmbH deze contacten. Het zou kunnen voorkomen dat opgeslagen contacten mogelijk persoonlijke gegevens van derden bevatten, die zich mogelijk hier niet bewust zijn van het feit dat wij ze in TeamViewer hebden opgeslagen.

B. Gegevensgebruik

TeamViewer GmbH gebruikt alle persoonlijke gegevens die worden beschreven in sectie II. A. om u de functionaliteiten van TeamViewer te bieden zoals overeengekomen in de Eindgebruikerslicentieovereenkomst en de Prestatiespecificatie en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsbepalingen in sectie C van de Eindgebruikerslicentieovereenkomst  van TeamViewer GmbH waar aanvullende informatie over beveiligingsmaatregelen beschikbaar is .

Let op: als wij een profielfoto uploaden naar uw TeamViewer-profiel, behoudt TeamViewer GmbH uw profielfoto zolang als wij een gebruiker zijn, tenzij en totdat wij uw profielfoto vervangen. TeamViewer GmbH bewaart geen kopieën van uw profielfoto.

We zullen geen persoonlijke gegevens delen met lokale autoriteiten of rechtbanken, behalve wanneer dit op grond van toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een juridisch bindend bevel vereist is.

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonlijke gegevens via TeamViewer, neem dan contact op via email met service@alfacom.nl .

Ons Hosting Privacy beleid

Ons Hosting Privacy beleid

ServerKingdom is een handelsnaam van Alfacom Benelux

KLANTGEGEVENS

ServerKingdom zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wil je bijvoorbeeld dat je naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, dan moet dat officieel worden aangevraagd bij SIDN. Klik hier voor de procedure.

VEILIGE VERSLEUTELDE VERBINDING

Heeft u bij ServerKingdom een contactformulier, webshop of andere software waarin bezoekers hun persoonsgegevens kunnen invullen?
Dan bent u verplicht om de verbinding met pagina’s waarop deze gegevens verstuurd worden te laten versleutelen. De gegevens die vanuit de browser van de bezoeker naar uw website worden dan versleuteld verzonden waardoor ze niet af te luisteren zijn op bijvoorbeeld openbare wifi netwerken.
Een versleutelde verbinding is herkenbaar aan een slotje in de adresbalk.

Uw kunt gratis gebruik maken van de SSL certificaat, was voorheen een dure grap; speciale bedrijven vroegen veel geld voor certificaten. Met enige kennis kunt u in ons Directadmin controlepaneel zelfs zelfstandig een SSL certificaat aanmaken.  Als u WordPress gebruikte en dit niet lukt kunnen wijn voor een kleine vergoeding van (€55,- excl. btw. kunnen wij dit voor u installeren.

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u persoonsgegevens bewaard moet toestemming gevraagd worden en moet duidelijk zijn hoe deze gegevens bewaard worden, moet het doel vermeld worden en de termijn. In het geval van contactformulieren is het soms het verstandigste om data niet meer online in de database te bewaren, maar om alleen de gegenereerde e-mails te bewaren. Dan hoeft u alleen daarover nog maar verantwoording af te leggen en kunt u het doel, de termijn (oneindig bijvoorbeeld) en toestemming vragen d.m.v. een vinkje.

Neem vrijblijvend contact op en laat u specifiek adviseren voor uw organisatie.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. en verzendkosten.
Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.